FLAIX 20.- CATALUNYA MESURES RECAPTACIÓ

CATALUNYA. CATALUNYA. SOLICITUTS AJORNAMENT O FRACCIONAMENT. ORDRE ECO/221/2023, de 26 de setembre, per la qual es determina el límit exempt respecte del qual a les sol·licituds d’ajornament o fraccionament no serà necessària la prestació de garantia.

Article 1 Àmbit d’aplicació
Aquesta Ordre s’aplica a les liquidacions dels deutes tributaris i no tributaris de la Generalitat de Catalunya.

Article 2 Sol·licituds exemptes d’aportar garanties
No serà exigible cap tipus de garantia per a les sol·licituds de fraccionament o d’ajornament de deutes d’una mateixa persona deutora que tinguin la consideració d’ingressos de dret públic, quan, en el seu conjunt, el seu import total no excedeixi els 50.000 euros i estiguin en període de pagament voluntari o executiu, sense perjudici, en aquest darrer cas, del manteniment de les traves existents en el moment de la sol·licitud.
Per al càlcul d’aquest import total s’han de tenir en compte, en el moment de la sol·licitud de l’ajornament o fraccionament:
a) Els deutes inclosos en la sol·licitud de l’ajornament o fraccionament, b) Els deutes de la mateixa persona deutora que han estat objecte d’altres sol·licituds d’ajornament o fraccionament que estiguin pendents de resoldre, i c) L’import dels venciments pendents d’ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, llevat que estiguin garantits.

Disposició transitòria Sol·licituds en tràmit

  1. Les sol·licituds d’ajornament o fraccionament que s’hagin presentat amb anterioritat al dia 11 de juny de 2023, i que estiguin pendents de resoldre, es regiran per l’Ordre ECO/322/2013, de 12 de desembre, per la qual es determinen els requisits necessaris per no liquidar i anul·lar les liquidacions dels deutes tributaris i no tributaris de la Generalitat de Catalunya que no excedeixen els 6 euros, i per la qual es determina el límit exempt respecte del qual a les sol·licituds de fraccionament i ajornament no serà necessària la prestació de garantia, amb el límit de 30.000 euros.
  2. Les sol·licituds d’ajornament i fraccionament que es presentin a partir del dia 11 de juny de 2023, i que estiguin pendents de resoldre, es regiran per la present Ordre, amb el límit de 50.000 euros.


CATALUNYA. ANUL.LAR DEUTES. ORDRE ECO/222/2023, de 26 de setembre, per la qual es determinen els requisits per no liquidar i anul·lar les liquidacions dels deutes tributaris i no tributaris de la Generalitat de Catalunya.

Article 3 Import mínim en la gestió recaptatòria en període executiu dels deutes liquidats per l’Agència Tributària de Catalunya, per l’Administració de la Generalitat de Catalunya o per les seves entitats autònomes

S’anul·laran i es donaran de baixa les liquidacions practicades per l’Agència Tributària de Catalunya, pels òrgans de l’Administració de la Generalitat de Catalunya o per les seves entitats autònomes, quan la gestió recaptatòria en període executiu correspongui a l’Agència Tributària de Catalunya i l’import que en resulti pendent d’ingressar sigui igual o inferior a 6 euros.

Compartir

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp