FLAIX 22.- AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS ATC

Requisits de l’Agència Tributaria de Catalunya (ATC) per l’ajornament i  fraccionament de deutes superiors a 3.000 euros

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud: 

1. Documentació acreditativa de la representació, si és el cas. 

2. En el cas específic de l’impost sobre el patrimoni, si el deute a ajornar és una  autoliquidació, cal adjuntar la declaració de l’impost sobre patrimoni presentada  (model 714).  

3. Per a imports iguals o superiors a 3.000 € cal aportar documentació acreditativa  de les dificultats transitòries de tresoreria.* 

3.1. En el cas de persones físiques: − Nòmines dels darrers mesos o altra  documentació acreditativa dels ingressos i les despeses o altres  circumstàncies que acreditin les dificultats transitòries de tresoreria. − Moviments dels comptes corrents dels últims dos mesos.  

3.2. En el cas de persones físiques o jurídiques (societats), empresaris o  professionals que estiguin obligats a portar comptabilitat: − Balanç de  situació i compte de resultats dels tres darrers exercicis degudament  aprovats i presentats al Registre mercantil. − Balanç de situació tancat en la  data de sol·licitud d’ajornament o fraccionament, o darrer balanç mensual o  trimestral de l’any de què es disposi, degudament signat per l’administrador  de l’empresa. − Escriptura on figuri el nomenament de l’administrador de  l’empresa. 

* Per a les sol·licituds d’ajornaments fraccionaments d’imports inferiors a 3.000€ no és necessària  l’aportació de la documentació que acrediti l’existència de dificultats transitòries de tresoreria, d’acord  amb el que preveu la Instrucció del director de l’Agència Tributària de Catalunya de 26 de febrer de  2020. Cal tenir present però, que l’Agència pot requerir, si ho considera, l’aportació de la documentació  esmentada. 

4. En les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de deutes tributaris  derivats de tributs que hagin de ser legalment repercutits, com és el cas de  l’impost sobre les estades en establiments turístics o l’impost sobre les  begudes ensucrades envasades, és necessari aportar la documentació que  acrediti l’impagament de les quotes repercutides, atès que només es pot  sol·licitar l’ajornament o fraccionament en aquest supòsit. 

Ver la entrada

5. Documentació relativa a la garantia aportada que es requereix quan  l’import total dels deutes d’un mateix deutor superi els 50.000 euros, ja sigui  en període voluntari o executiu i tant pel que fa a deutes tributaris com no  tributaris (sol·licituds presentades a partir de l’11.06.2023). Concretament:

5.1. En cas que la garantia sigui un aval solidari d’entitat de crèdit o  societat de garantia recíproca o bé un certificat d’assegurança de  caució, cal aportar el compromís d’aval solidari d’entitat de crèdit o  societat de garantia recíproca o un certificat d’assegurança de caució  (model S34 per deutes en període voluntari; i model S41 o S42 per  deutes en període executiu).  

5.2. En el cas que s’ofereixi una garantia diferent a les esmentades  anteriorment, en el moment de presentar la sol·licitud d’ajornament  o fraccionament cal: − Acreditar la impossibilitat d’aportar aquestes  garanties mitjançant un certificat emès per almenys dues de les  entitats amb les quals habitualment operi la persona interessada. − Si el bé que s’ofereix en garantia és propietat d’un tercer, a més de la  valoració s’ha d’aportar el compromís irrevocable de la persona  titular de constituir garantia a favor de l’ATC. Quan el titular del bé és  una persona jurídica s’ha d’aportar el compromís irrevocable de la  junta d’accionistes, junta general o consell d’administració. − Aportar  la valoració dels béns oferts en garantia, efectuada per empresari o  professional especialitzat i independent. En el cas de béns immobles,  s’ha d’aportar preferentment la valoració d’una societat de taxació  inscrita en el Registre del Banc d’Espanya. Per a més informació sobre  la possibilitat d’exoneració de taxació podeu consultar la Instrucció  4/2022 del director de l’ATC sobre tramitació de les sol·licituds  d’ajornament o fraccionament de pagament. − Si la garantia oferta és  una hipoteca immobiliària, cal aportar els dos últims rebuts de l’IBI  pagats i també un certificat actualitzat de titularitat i càrregues sobre  el bé immoble expedit pel Registre de la Propietat i, si escau, una  escriptura pública de cancel·lació de càrregues hipotecàries. Si  l’immoble garanteix un préstec hipotecari pendent de pagament, cal  aportar un certificat actualitzat de l’entitat financera sobre la  quantitat pendent d’amortitzar. 

Compartir

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp