CIRCULAR NÚM. 5/2024. PRORROGA MESURES FISCALS

Breus comentaris al Reial decret llei 4/2024, de 26 de juny, pel qual es prorroguen determinades mesures per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i al Pròxim Orient, i s’adopten mesures urgents en matèria fiscal, energètica i social.

El 28 de juny s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 4/2024, pel qual es prorroguen certes mesures per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i al Pròxim Orient. Aquesta norma té contingut tributari, del qual exposem un breu resum perquè en prengueu coneixement.

1. Impost sobre el valor afegit

1.1.- Tipus del 0 per 100: es prorroga fins al 30 de setembre de 2024 aquest tipus per als productes
d’alimentació següents:

 • El pa comú, la massa de pa comú congelada, el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració del pa comú.
 • Les farines panificables.
 • Llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.
 • Els formatges, els ous i les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals.
 • Els olis d’oliva.

El tipus del recàrrec d’equivalència també és el 0 per 100.

1.2.- Tipus del 2 per 100: a partir de l’1 d’octubre del 2024 el tipus del 0 per 100, per als productes anteriors, passarà a ser del 2 per 100, i el recàrrec d’equivalència al 0,26 per 100.
I a partir de l’1 de gener del 2025 el tipus d’aquests productes serà del 4 per 100 (inclosos els olis d’oliva).

1.3.- Tipus de gravamen del 5 per 100: des del proper dia 1 de juliol de 2024 i fins al 30 de setembre de 2024, s’aplicarà aquest tipus als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels productes següents:

 • Els olis de llavors.
 • Les pastes alimentàries.

El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions és del 0,62%.

1.4.- Tipus de gravamen del 7,5 per 100: des de l’1 d’octubre de 2024 i fins al 31 de desembre de 2024, s’aplicarà aquest tipus als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels productes següents:

 • Els olis de llavors.
 • Les pastes alimentàries.

El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions és de l’1%.

2. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

Es transposa a la Llei de l’impost el que regula, a través del Reial decret 142/2024, la modificació introduïda al Reglament de l’IRPF, amb efectes 1 de gener de 2024, respecte a l’elevació de la quantia de la reducció per obtenció de rendiments de la feina i de l’obligació de declarar.

2.1.- Reducció per obtenció de rendiments del treball.

Des de l’1 de gener del 2024 els imports actuals són els següents:

Rendiment net del treballReducció
igual o menys de 14.852€7.302€
entre 14.852€ i 17.673,52€7.302€ – [(1,75 x (rnt – 14.852€)]
entre 17.673,52€ i 19.747,5€ 2.364,34€ – [(1,14 x (rnt -17.673,52€)]
Més de 19.747,5€0,00

2.2.- Obligació de declarar

Des de l’1 de gener del 2024, com a conseqüència de l’elevació de la quantia del salari mínim interprofessional (SMI) a 15.876€ anuals, la quantia de salari brut anual a partir de la qual es comença a pagar l’IRPF passa dels 15.000€ fins a 15.876€.

2.3.- Llibertat d’amortització en determinats vehicles i en noves infraestructures de recàrrega

Els contribuents que en determinin el rendiment pel mètode d’estimació objectiva poden aplicar una llibertat d’amortització per a les inversions en vehicles nous FCV, FCHV, BEV, REEV O PHEV i per punts de recàrrega.

3. Impost sobre Societats (IS)

3.1.- Llibertat d’amortització a determinats vehicles (FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV) i en noves infraestructures de recàrrega.

Se substitueix l’amortització vigent accelerada (consistent a aplicar el duple del coeficient d’amortització lineal màxim segons taules oficialment aprovades), per una amortització lliure, sempre que es tracti d’inversions noves que entrin en funcionament en els períodes impositius iniciats el 2024 i el 2025.

3.2.- Reserva de capitalització

 • La reducció augmenta del 10 per 100 al 15 per 100 de l’import de l’increment dels fons propis.
 • Es redueix de 5 a 3 anys el període de manteniment de l’increment dels fons propis. Aquest nou termini dels 3 anys resultarà igualment aplicable respecte de l’increment de fons propis i de les reserves de capitalització dotades el termini de manteniment i indisponiblitat de les quals, respectivament, no hagués expirat a l’inici del primer període impositiu que comenci a partir de l’1 de gener del 2024.

Compartir

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp