FLAIX INFORMATIU 2/2024. NOU SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL PER A 2024

El passat 7 de febrer es va publicar al BOE número 33 el RD 145/2024, de 6 de febrer, al qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per al 2024.

El salari mínim per a qualssevol activitat a l’agricultura, a la indústria i als serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en 37,8€/dia, o 1.134€/mes, segons el salari estigui fixat per dies o per mesos.

Aquest salari s’entén referit a la jornada legal del treball a cada activitat, sense incloure en el cas del salari la part proporcional dels diumenges i festius. Si es fa jornada inferior, es percebrà a prorrata.

Per la aplicació en còmput anual del salari mínim, es tindran en compte les regles sobre compensació establertes en aquest RD.

En el cas d’empleades de la llar que treballin per hores, percebran com a mínim 8,87€ per cada hora.

Al salari mínim s’addicionaran, servint com a mòdul si és el cas, i segons el que estableixen els convenis col·lectius i contractes de treball, els complements salarials als que es refereix l’article 26.3 de l’Estatut dels treballadors, així com l’import corresponent a l’increment garantit sobre el salari a temps en la remuneració a prima o amb incentiu a la producció.

L’entrada en vigor del nou SMI serà amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener del 2024.

Compartir

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp