FLAIX INFORMATIU 5/2024 MESURES PER A LA IGUALTAT I NO DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES LGTBI

Les empreses de més de 50 treballadors hauran de comptar amb un conjunt planificat de mesures per a la igualtat i no discriminació de les persones LGTBI a l’àmbit laboral

El Ministeri de Treball i Economia Social ha donat a conèixer, mitjançant una nota de premsa, la signatura del 26 de juny per part de la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, juntament amb CCOO, UGT, la CEOE i CEPYME, del acord per la igualtat i la no discriminació de les persones LGTBI a l’àmbit laboral.

L’acord s’ha aconseguit en el marc del Diàleg Social, amb la finalitat de donar compliment al mandat legal que s’estableix a l’article 15 de la Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI, que insta el Govern a desenvolupar reglamentàriament un conjunt planificat de mesures per a la igualtat i no discriminació de les persones LGTBI+ a les empreses de més de 50 treballadors que inclogui, en cas de ser necessari un protocol d’actuació per a l’atenció de l’assetjament o la violència contra aquestes.

Així, les mesures per fer efectiva la igualtat del col·lectiu seran pactades a través de negociació col·lectiva i acordades amb la representació legal de les persones treballadors i, entre altres matèries recolliran:

  • Clàusules d’igualtat de tracte i de no discriminació que contribueixin a crear un context favorable a la diversitat i avançar en l’eradicació de la discriminació de les persones LGTBI.
  • Mesures per eradicar estereotips a l’accés a l’ocupació de les persones LGTBI, en especial a través de la formació adequada dels treballadors que participin en el procés de selecció, garantint un adequat procés de selecció.
  • Les empreses hauran d’integrar als seus plans de formació mòduls específics sobre els drets de les persones LGTBI, que incideixin en la igualtat de tracte i oportunitats i la no discriminació.
  • Els convenis o acords col·lectius han d’atendre la realitat de les famílies diverses, els cònjuges i les parelles de fet LGTBI, garantint l’accés als permisos, beneficis socials i drets sense discriminació per raó d’orientació i identitat sexual i expressió de gènere.
  • En el règim disciplinari s’integraran, si escau, infraccions i sancions per comportaments que atemptin contra la llibertat sexual, l’orientació i la identitat sexual i l’expressió de gènere de les persones treballadores.

Una vegada entri en vigor la norma, la negociació col·lectiva tindrà un termini de tres mesos per incorporar aquestes mesures als convenis col·lectius que hauran de ser aplicables a les empreses de més de 50 persones treballadores. Això no obstant, caldrà esperar a la tramitació legal d’aquest acord.

Compartir

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp