Recordatori Declaració anual d’Operacions amb Tercers / Model 347

El dia 29 de Febrer finalitza el termini de presentació del model 347.

Per garantir la correcta presentació del model, agrairíem ens facilitin les dades abans del dia 15 de Febrer.

CONTINGUT DE LA DECLARACIÓ

A continuació aprofitem per recordar-los el contingut de la declaració:

  • Les vendes (lliurament de béns i prestacions de serveis) i compres (adquisicions de béns i serveis) que en el seu conjunt, respecte d’una altra persona o entitat, superin els 3.005,06€. S’inclouen les operacions típiques i habituals, les ocasionals i les immobiliàries.
  • Les diferents Administracions Públiques hauran de relacionar a totes aquelles persones o entitats a els qui hagin satisfet subvencions, auxilis o ajudes, sigui quin sigui el seu import, encara que sigui inferior a 3.005,06€, excepte lesindemnitzacions o ajudes derivades dels exercicis de les activitats agrícoles, ramaderes o forestals, que ja s’hauran declarat al model 346.
  • Les persones físiques acollides al mètode d’estimació objectiva (mòduls) hauran de declarar les compres, així com les vendes per les quals hagin emès factura, sempre que no s’hagi aplicat retenció.
  • La informació ha de subministrar-se trimestralitzada. La informació sobre les operacions realitzades durant l’exercici es proporcionarà desglossada trimestralment, excepte la relativa als imports percebuts en metàl·lic superiors a 6.000 euros que seguirà proporcionant-se de forma anual.

Hauran de declarar-se separadament les següents operacions:

  • Les operacions incloses al règim especial de criteri de caixa.
  • Les operacions en les que el subjecte passiu sigui el destinatari de la mateixa (inversió del subjecte passiu).
  • Operacions subjectes y exemptes de l’IVA, relatives a bens vinculats o destinats a ser vinculats al règim de dipòsit fiscal diferent del duaner.
  • Quantitats que es percebin en contraprestació per transmissions d’immobles, sempre que aquesta transmissió estigui subjecta a IVA.
  • Les quantitats que s’hagin percebut en metàl·lic per import superior a 6.000€.

EXCEPCIONS

Recordem que no estan obligats a presentar la declaració les entitats incloses en el sistema immediat d’informació (SII).
Recordar també que totes aquelles operacions que hagin estat consignades en els models 190, 193 i 180 no han de ser incloses en el 347.

RECORDATORI

Passen a tenir obligació de presentació de la declaració les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal així com determinades entitats o establiments de caràcter social, per les adquisicions en general de béns o serveis que efectuïn al marge de les activitats empresarials o professionals, fins i tot encara que no realitzin activitats d’aquesta naturalesa, excepte per les operacions de subministrament d’energia elèctrica, combustibles, aigua i assegurances.

Els aconsellem que confirmin els imports a declarar amb els proveïdors i clients, ja que aquest model és una bona eina d’informació per a l’Agència Tributària.

Esperem que aquesta la informació sigui de la seva utilitat, i li recordem que estem a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte que pugui sorgir.

Compartir

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp