AJUNTAMENTS

Laboral

 • Càlcul de nòmines i liquidacions salarials tant mensuals com pagues extraordinàries
 • Càlcul de nòmines d’endarreriments, rebuts salarials complementaris  i la liquidació corresponent a la seguretat social a través del Sistema Red.
 • Presentació mensual a la Seguretat Social dels Conceptes retributius Abonats als treballadors (CRA). Presentació també del CRA en el supòsit d’endarreriments o nòmines complementàries.
 • Gestió de les diferents variables de nòmina mensuals, ja sigui hores extres, quilometratge i dietes o altres per al correcte càlcul de la nòmina.
 • Emissió de llistats del programa de gestió: Resum mensual de nòmines  o imputació de costos, de mitjana de plantilla, històric de dades dels treballadors i de l’Ajuntament.
 • Càlcul i entrega dels supòsits salarials previs a la contractació o nomenament a efectes de conèixer  els costos salarials i de seguretat social .
 • Avisos de control de venciments de contractes i d’antiguitat de la persona treballadora i redacció del preavís de finalització de contracte.
 • Tramitació a la Seguretat  Social de les altes, baixes i variacions del diferent personal al servei de l’administració local.
 • Gestió de baixes de les persones treballadores amb el càlcul de la nòmina, liquidació, certificat d’empresa i carta de rescissió del contracte, si s’escau.
 • Redacció dels contractes, pròrrogues i relacions de treballadors quan no sigui necessari la redacció de contracte,  i comunicació a l’organisme corresponent a través de l’aplicació Contrat@.
 • Redacció del Pacte d’hores complementàries, en el cas de contractes a temps parcial.
 • Redacció de variacions de condicions del contracte, ja sigui horari, jornada, categoria o altres, amb la corresponent comunicació a la SS i a l’oficina de treball si s’escau.
 • Introducció de dades, càlcul i presentació a l’AEAT del model 111 trimestral i model 190 de resum anual.
 • Emissió del certificat individual de retencions del treballadors i de professionals al seu servei que consten en les declaracions trimestrals d’IRPF.
 • Enviament del model 145 de situació familiar dels treballadors a l’ inici de cada any o a l’inici de contracte a efectes del correcte càlcul de retencions  a aplicar a la nòmina.
 • Tramitació del comunicats de baixa, confirmació i alta d’incapacitat temporal de treballadors, ja sigui per contingències comunes o contingències professionals.
 • Comunicació al Departament de Treball  i de SS dels accidents de treball que es poguessin produir.
 • Comunicació al Departament de Treball  i de SS dels accidents de treball sense baixa que es poguessin produir.
 • Emissió de certificats d’empresa ja sigui per a la tramitació d’atur o tramitació de pagament directe del treballadors en situació d’incapacitat temporal o per naixement de fill de la persona treballadora o a la tramitació del reconeixement d’invalidesa del treballador.
 • Tramitació i enviament a l’empresa del quadre horari i calendari laboral .
 • Atenció dels requeriments d’embargament de sous i salaris de les persones treballadores davant l’organisme emissor.
 • Tramitació d’informes i certificats de corrent de pagament amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Confeccionem Circulars i Flaixos informatius de forma periòdica per informar als nostres clients de novetats rellevants