PARTICULARS / PATRIMONI

Immobiliària

  • Assessorament en les operacions de compravenda o arrendament immobiliari.
  • Drets sobre béns immobles (usdefruit, nua propietat, etc).
  • Fiscalitat immobiliària (IBI, Plusvàlua municipal, Impost de Patrimoni, etc).
  • Inversió i desinversió en béns immobles.