EMPRESA

Fiscalitat

  • Assessorament fiscal a empreses i autònoms.
  • Planificació tributària a empreses i autònoms.
  • Assistència i representació en procediments de Gestió i Inspecció Tributària, presentació de reclamacions economicoadministratives i recursos contenciós administratius.
  • Operacions vinculades.
  • Planificació, confecció i presentació de declaracions de Renda.
  • Planificació fiscal del patrimoni personal i familiar.
  • Assessorament fiscal i legal a la planificació d’Herències i Donacions.
  • Anàlisi i preparació de les declaracions per l’impost sobre successions i donacions.
  • Elaboració i presentació dels impostos de persones jurídiques (IVA, IRPF, societats…).
  • Gestió de tributs locals, autonòmics i estatals.